Menu

کمیسیون رسیدگی به شکایات

وظيفه کميسيون رسيدگی به شکایات، رسيدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵٢ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کميسيون ارجاع می گردد.
ترتيب رسيدگی در کميسيون رسيدگی به شکایات:
١-کليه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. اتحادیه
موظف است موضوع را ظرف مھلت دو روز کاری رسيدگی و به کميسيون مذکور ارجاع نماید.
٢-کميسيون رسيدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک ھفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد
رسيدگی قرار داده و نظر خود را طی یک ھفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.
٣-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کميسيون را مورد بررسی قرار داده و در
صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شھرستان ھا برای رسيدگی ارسال نماید.


اعضا کمیسیون رسیدگی به شکایات:
اسماعیلی پورملائکه
جعفر باقریان
محمد آل حسن
محمد سربرجی
علی دانشمندی

دی ان ان
دات نت نیوک فارسی